Ismét eszközpályázatot hirdetünk!

A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány (1123 Budapest, Csörsz u. 45.; a továbbiakban: Alapítvány) az alábbiakban részletezett felhívást írja ki, és arra a következők szerint várja a pályázatokat.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A támogatás célja:

A Nyíregyházi Szakképzési Centrummal (továbbiakban: NYSZC), illetve annak iskoláival, a Szerencsi Szakképzési Centrummal, (továbbiakban:SZSZC), illetve annak iskoláival, valamint a Nógrád Megyei Szakképzési Centrummal, (továbbiakban:SSZC), illetve annak iskoláival, -a továbbiakban Centrumok és Iskolák - tanulói jogviszonyban álló, hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálása a digitális oktatásba.

Az Alapítványnál rendelkezésre álló forrás:

Az alábbi cégektől befolyt adományok:

 •   Alef Distribution HU Kft.
 •   Cisco Systems Magyarország Kft. (az Event and More Kft. közreműködésével)
 •   Digitran Hungaria Digitális Transformáció Zrt.
 •   Gloster Infokommunikációs Nyrt.
 •   Ingram MIcro Magyarország Kft.
 •   Innomatrix Services Kft.
 •   NTT Magyaroszág Kft.
 •   Panor Informatika Zrt.
 •   Porion-Digtal Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 •   T-Systems Magyarország Zrt.
 •   SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.
 •   S&T Consulting Hungary Kft.
 •   Vodafone Magyarország Zrt. (a HPS Event Kft. közreműködésével)
 •   99999 Informatikai és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
 •   SpaceNET Zrt.

A pályázati felhívás megjelenési helyei:

 • az Alapítvány honlapja
 • az NYSZC, SZSZC, SSZC, illetve iskoláiknak honlapja

A pályázat tárgya, a támogatás formája, tartalma:

Laptopok adományozása az erre vonatkozó támogatási szerződés megkötését követően az eszköz fizikai átadásával a győztes pályázók részére.

A pályázat benyújtásának módja, határideje, helye, az átvétel tanúsításának módja:

A pályázat benyújtásának határideje 2020. 11.09. napja, 16 óra.

A pályázat közvetett benyújtása írásban, azon Iskolákon (a továbbiakban: Közreműködők) keresztül, annak székhelyén történik, amellyel a pályázó diák (a továbbiakban: Pályázó) tanulói jogviszonyban áll. A pályázat benyújtása átadás-átvételi elismervény átadása ellenében történik. Az átadás-átvételi elismervény tartalmazza a nyilatkozatot a Közreműködők részéről a pályázat szabályszerű átvételére vonatkozóan, továbbá az átvétel pontos időpontját (nap, óra, perc). A Pályázat Alapítvány részére történő továbbításáról a Közreműködők gondoskodnak.

A pályázat eredményhirdetésének határideje, módja:

Az eredményhirdetés napja 2020.november 23. napja.

Az Alapítvány az eredményhirdetés napján tértivevényes levél postára adásával tájékoztatást küld a pályázat eredményéről az érvényes pályázatot benyújtó Pályázók számára. Az Alapítvány nem tart nyilvános eredményhirdetést.

A szerződés megkötésének várható határideje, módja:

A győztes Pályázók részére a 6. pontban foglalt értesítéssel együtt az Alapítvány megküldi a támogatási szerződés 2 példányát, melyet a Pályázó postai úton 1 eredeti példányban köteles az Alapítvány számára visszaküldeni a levélben foglalt határidőig (mely előre láthatóan 2020. december 04. napja lesz). Amennyiben az aláírt támogatási szerződés visszaküldésére nem kerül sor, a Pályázó a támogatásra nem jogosult.

Az elnyert támogatás átadásának módja:

Az Alapítvány a győztes pályázók részére az adományozott laptopot a Közreműködőkön keresztül juttatja el.

A kiválasztás fő szempontja az összességében legjobb pályázatok, leginkább arra érdemes Pályázók megtalálása, melynek során az alábbi részszempontok kerülnek értékelésre:

 • Hátrányos helyzet (Közreműködők által kiállított nyilatkozat alapján)
 • Tanulmányi eredmény a 2019/2020-as tanévben (Közreműködők által kiállított nyilatkozat alapján)
 • Tanulmányi versenyen történő részvétel, illetve eredmények (Pályázó által igazolandó)
 • Sajátos nevelési igény (Közreműködők által kiállított nyilatkozat alapján)
 • Tanulási motiváció (Pályázó által igazolandó, kifejtendő)

A pályázat lefolytatásának típusa:

Egyfordulós.

A pályázat személyi feltételei a Pályázóra vonatkozóan:

Pályázó diák: Kizárólag a felhívás kiírásának napján illetve a támogatási szerződés megkötésének napján a Centrumok valamely iskolájával tanulói jogviszonyban álló diákok lehetnek Pályázók, illetve a pályázat nyertesei. A támogatási szerződés nem kerül megkötésre azon győztes Pályázóval, akinek a szerződés megkötésének napján a tanulói jogviszonya előreláthatóan nem fog fennállni az iskolával.

Törvényes képviselő: A pályázatot, illetve ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat, amennyiben a Pályázó kiskorú, törvényes képviselője is köteles aláírásával ellátni.

A feltételek elfogadása: A Pályázónak magára nézve jogilag kötelező érvényűnek kell elfogadnia a pályázati dokumentációban szereplő feltételeket, és annak elfogadására vonatkozó nyilatkozatát a pályázói nyilatkozatban kell megtennie az I. és II. számú mellékletekben foglaltak szerint.

Okiratok benyújtása: A Pályázó köteles a pályázati dokumentációban (lásd I. számú melléklet) leírt valamennyi dokumentumok hiánytalanul és az általános előírásoknak, illetve a jelen pályázati kiírásnak és mellékleteinek megfelelően, érvényes formában a pályázathoz csatolni.

 

A pályázati kiírás tárgyi feltételei:

Írásbeliség: Az Alapítvány és a Pályázó a pályázati eljárásban minden jognyilatkozatot írásban köteles megtenni, és a Pályázó a Közreműködőn keresztül közvetetten, míg az Alapítvány választása szerint a Pályázó részére közvetlenül vagy a Közreműködőkön keresztül közvetetten eljuttatni.

A pályázati kiírás módosítása, a felhívás visszavonása: Az Alapítvány a pályázati kiírást a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta előtt 15 nappal indoklás nélkül módosíthatja. A módosítás tényét, illetve a módosított pályázatot a pályázat kiírásával azonos módon, azonos helyen teszi közzé az Alapítvány.

Az Alapítvány a pályázati felhívást indoklás nélkül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőt megelőző 7 nappal visszavonhatja. A visszavonás tényét az Alapítvány a pályázat kiírásával azonos módon, azonos helyen teszi közzé.

A Pályázó tájékozódási kötelezettsége: A Pályázó maga köteles a pályázati kiírásban és dokumentációban foglaltak értelmezésére, a vonatkozó szabályozás felmérésére és értékelésére.

Az Alapítvány nem vállal felelősséget a nem megfelelően elvégzett értelmezés, felmérés és értékelés következményeiért.

Az Alapítvány szerződéskötési kötelezettsége: Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy beérkezett érvényes pályázatok esetén is a pályáztatási eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az Alapítványt a pályázati kiírás alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

Irányadó szabályok: A pályázat benyújtásával a Pályázó a pályázati kiírás és dokumentáció szabályait magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Jogviták: A pályázati eljárásra a magyar jog szabályai irányadók. A jogviták elkerülése érdekében, ha ez lehetséges, az Alapítvány és a Pályázó a vitás kérdéseket jogi fórumokon kívül igyekeznek rendezni. Az Alapítvány és a Pályázó között a jelen pályázattal összefüggő jogvita esetére felek az Alapítvány székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A pályázatra vonatkozó általános feltételek:

A pályázat költségei: A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek (pl. postaköltség) a pályázat érvényességétől, illetve annak eredményességétől függetlenül a Pályázót terhelik.

Titoktartási kötelezettség: A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázati eljárással összefüggésben általa megismert valamennyi dokumentum, adat, információ bizalmasan kezelendő, harmadik személy részére történő átadása csak az Alapítvány előzetes írásbeli jóváhagyása alapján történhet. Ezen szabályok vonatkoznak a Pályázó törvényes képviselőjére, esetleges meghatalmazottjára és minden más, a Pályázó által a jelen pályázattal kapcsolatban igénybe vett közreműködőre (a továbbiakban: Segítő).

Feltétlen és egyértelmű pályázat: A pályázat érvényessége a Pályázó által feltételhez nem köthető. A Pályázó egyetlen, egyértelmű pályázatot köteles benyújtani.

 

A pályázat formai elemei:

A pályázat nyelve: A pályázat, valamint a pályázattal kapcsolatos, az Alapítvány és a Pályázó közötti mindennemű kapcsolattartás nyelve magyar. A nem magyar nyelvű dokumentumokról hiteles fordítást, vagy az erre felhatalmazott közjegyző által hitelesített fordítást kell csatolni. Az Alapítvány a pályázati eljárásban kizárólagosan ezeket a dokumentumokat veszi figyelembe.

A pályázat terjedelme: A pályázat maximális terjedelme a II. számú melléklet szerinti 3 oldal, melybe az ahhoz csatolt mellékletek nem számítanak bele.

A pályázat aláírása: A pályázat minden oldalát, így a mellékleteket is a Pályázónak és kiskorú esetén törvényes képviselőjének aláírásával kell ellátni. A pályázatban tett bármilyen betoldás, törlés vagy átírás csak a Pályázónak (és törvényes képviselőjének) aláírásával érvényes. A II. számú melléklet szerint benyújtott dokumentumot annak végén 2 tanúnak kell hitelesítenie (két, az aláírók személyétől eltérő tanú nevének, lakóhelyének és aláírásának feltüntetésével).

A pályázat formája és csomagolása: A pályázatokat – a Pályázó személyére utalást kívülről láthatóan nem tartalmazó – borítékban, egy eredeti példányban kell benyújtani a Közreműködő számára. A Pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy pályázata felbontásakor azon egyértelmű és hiteles azonosító személyes adatai szerepeljenek (a II. számú mellékletben felsoroltak szerint).

A PÁLYÁZAT ÉS MOTIVÁCIÓS LEVÉL elnevezésű dokumentumot, illetve a  KÖZREMŰKÖDŐ NYILATKOZATÁt eredetiben, a további, mellékletként csatolandó dokumentumokat másolatban, idegen nyelvű okiratok esetén hiteles fordítással együtt kell csatolni.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás tárgyát: Laptop adományozás.

 

Érvénytelenségi kritériumok:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvénytelen az a pályázat:

 • amely nem azonosítja egyértelműen a Pályázót,
 • amelyet olyan személy nyújtott be, aki nem felel meg a személyi feltételeknek,
 • amelyet nem határidőben nyújtottak be,
 • amelyet a Pályázó személyére utalást tartalmazó módon, illetve nem zárt borítékban nyújtottak be,
 • amelyet illetve amelynek mellékletét nem szabályosan írták alá,
 • amely nem tartalmazza a Pályázót egyértelműen és hitelesen azonosító személyes adatait, illetve a pályázói nyilatkozatokat,
 • amelyben a pályázatot feltételhez kötötték, vagy alternatív javaslatot nyújtottak be,
 • amelynek benyújtója a titkosságra vonatkozó szabályokat megsértette,
 • amely egyéb módon nem felel meg a jelen felhívásban foglalt szabályoknak.

 

Budapest, 2020.október 20.

 

Sisák Zoltán
kuratóriumi elnök
Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány

Pályázati felhívás letöltése:

Mellékletek: