A HTTP Alapítvány Oktatói Továbbképzési Rendszerben akkreditált képzései

Az alábbi, kreditpontokat érő, akkreditált képzéseinket kínáljuk az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) Oktatói Továbbképzési Rendszerében (OTR).
A képzésekre jelentkezni a https://otr.ikk.hu oldalon lehet. A jelentkezés menetéről készítettünk egy leírást ezzel is segítve a folyamatot.

Informatikai és távközlési alapok I. - IKT alapismeretek (ITE)

A továbbképzés célja a résztvevők felkészítése az Informatika és távközlés ágazati alapképzésben a programtanterv Informatikai és távközlés alapok I. tantárgy számítógépes alapismeretekkel kapcsolatos témaköreinek oktatására. A képzés végére a résztvevők megismerik az otthoni és irodai informatikai környezetet alkotó legáltalánosabb összetevők szerepét, alapvető működési módjukat, karbantartásukat. Képesek lesznek számítógépen és mobil eszközökön az operációs rendszer, valamint az alkalmazói szoftverek telepítését, frissítését és alapszintű beállítását, valamint alapvető karbantartását elvégezni. Megismerkednek a Cisco Hálózati Akadémia tudásátadást megkönnyítő részletesen kidolgozott elektronikus tananyagának tartalmával, kezelésének módjával, és a tanítást segítő módszertanokkal.

A továbbképzés főbb tematikai egységei

 • Személyi számítógépek szerelése, beállítása, megelőző karbantartási és hibaelhárítási folyamatok
 • Hálózatok
 • Laptopok, egyéb mobileszközök és nyomtatók szerelése, beállítás és alapvető megelőző karbantartási és hibaelhárítási folyamatok
 • Operációs rendszerek telepítése, beállítása, megelőző karbantartási és hibaelhárítási folyamatok
 • Biztonság és az informatikai szakértő feladatkör

A záró ellenőrzés módja

Tantárgyi tartalomhoz kötődő online interaktív elméleti vizsga és gyakorlati vizsga


Informatikai és távközlési alapok II. - Bevezetés a hálózatok világába (CCNA1)

A továbbképzés célja a résztvevők felkészítése az Informatika és távközlés ágazati alapképzésben a programtanterv Informatikai és távközlés alapok II. tantárgy hálózatokkal kapcsolatos témaköreinek oktatására. A képzés végére a résztvevők megismerik az informatikai hálózatok felépítését, alapvető technológiáit, protokolljait és szabványait, valamint az otthoni és irodai hálózatok legfontosabb összetevőinek szerepét, jellemzőit, csatlakozási módjukat és alapszintű hálózati beállításait. Képesek lesznek néhány alhálózatból álló kis- és közepes vállalati hálózat kialakítására forgalomirányító és kapcsoló segítségével, az eszközök alapszintű hálózati beállításainak elvégzésére, és az alapvető hardveres és szoftveres hibák elhárítására. Megismerkednek a Cisco Hálózati Akadémia tudásátadást megkönnyítő részletesen kidolgozott elektronikus tananyagának tartalmával, kezelésének módjával, és a tanítást segítő módszertanokkal.

A továbbképzés főbb tematikai egységei

 • Alapszintű hálózati kapcsolatok és kommunikáció
 • Ethernet fogalmak
 • Hálózatok közötti kommunikáció
 • IP-címzés
 • Hálózati alkalmazás kommunikáció
 • Kis hálózat kiépítése és biztonságossá tétele

A záró ellenőrzés módja

Tantárgyi tartalomhoz kötődő online interaktív elméleti vizsga és gyakorlati vizsga


Hálózatok I. - Kapcsolás, forgalomirányítás, vezeték nélküli hálózatok (CCNA2)

A továbbképzés célja a résztvevők felkészítése az Informatika és távközlés ágazat Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető szakképzés programtantervében szereplő Hálózatok I. tantárgy témaköreinek oktatására. A képzés végére a résztvevők megismerik az IPv4 és IPv6 címzési rendszert, a kapcsolók és forgalomirányítók szolgálatásait, azok beállításának módszereit, a VLAN-ok és a vezetéknélküli hálózatok működését. Képesek lesznek az OSI modell szerinti második és harmadik rétegbeli redundanciát megvalósító hálózatot tervezni, a hálózatban működő kapcsolókat és forgalomirányítókat telepíteni és konfigurálni, vezeték nélküli hálózatot kialakítani. Megismerkednek a Cisco Hálózati Akadémia tudásátadást megkönnyítő részletesen kidolgozott elektronikus tananyagának tartalmával, kezelésének módjával, és a tanítást segítő módszertanokkal.

A továbbképzés főbb tematikai egységei

 • Alapszintű hálózati kapcsolatok és kommunikáció
 • Ethernet fogalmak
 • Hálózatok közötti kommunikáció
 • IP-címzés
 • Hálózati alkalmazás kommunikáció
 • Kis hálózat kiépítése és biztonságossá tétele

A záró ellenőrzés módja

Tantárgyi tartalomhoz kötődő online interaktív elméleti vizsga és gyakorlati vizsga


Hálózatok II. - Vállalati hálózatok, biztonság és automatizálás (CCNA3)

A továbbképzés célja a résztvevők felkészítése az Informatika és távközlés ágazat Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető szakképzés programtantervében szereplő Hálózatok II. tantárgy témaköreinek oktatására. A képzés végére a résztvevők megismerik a hálózattámadási módokat, a védekezés lépéseit, a hálózatmonitorozás és hálózatfelügyelet alapfogalmait, a WAN technológiákat. Képesek lesznek biztonságos kis- és közepes méretű hálózatot tervezni, monitorozni, hálózatfelügyeleti feladatokat ellátni. Megismerkednek a Cisco Hálózati Akadémia tudásátadást megkönnyítő részletesen kidolgozott elektronikus tananyagának tartalmával, kezelésének módjával, és a tanítást segítő módszertanokkal.

A továbbképzés főbb tematikai egységei

 • Az OSP protokoll fogalmai és beállítása
 • Hálózatbiztonság
 • WAN alapfogalmak
 • Hálózatok optimalizálása, megfigyelése és hibajavítása
 • Új hálózati technológiák

A záró ellenőrzés módja

Tantárgyi tartalomhoz kötődő online interaktív elméleti vizsga és gyakorlati vizsga


Programozási alapok - Webszerkesztési ismeretek

A továbbképzés célja a résztvevők felkészítése az Informatika és távközlés ágazati alapképzésben a programtanterv Programozási alapok tantárgy webszerkesztési témaköreihez készített 54 órás, a szakképzési e-learning rendszerben elérhető elektronikus tananyag oktatására. A képzés végére a résztvevők elsajátítják az alapvető webszerkesztési ismereteket, megtanulják a HTML és a CSS alapjait, képesek lesznek weboldalakat létrehozni, valamint megismerkednek a szakképzési e-learning rendszer diákok által is elérhető, részletesen kidolgozott elektronikus tananyagának tartalmával, felépítésével, kezelésével. A résztvevők a képzés során a szakmai anyag mellett részletes módszertani felkészítést kapnak a tananyag diákok számára történő mentorált átadásával kapcsolatosan.

A továbbképzés főbb tematikai egységei

 • A szakképzési e-learning rendszer elektronikus tananyagának felépítése, szerkezeti egységei
 • A szakképzési e-learning rendszer elektronikus tananyagának szakmai tartalma a programtantervhez igazodó témakörökkel
  • Webszerkesztési alapok és weboldalak formázása
  • Verziókezelés, GIT
  • Reszponzív weboldalak
  • Javascript és hibakeresés
 • A szakképzési e-learning rendszer elektronikus tananyagának oktatási módszertana

A záró ellenőrzés módja

Beadandó projektfeladat


Programozási alapok - Python programozás

A továbbképzés célja a résztvevők felkészítése az Informatika és távközlés ágazati alapképzésben a programtanterv Programozási alapok tantárgy Python programozás témaköreinek oktatására. A képzés keretében a képzésen résztvevők elsajátíthatják a Python programozás alapjait, a más programozási nyelvektől eltérő nyelvi lehetőségeket, a Python programozás oktatásának módszertanát. A képzés ezáltal két célt teljesít együtt. Egyrészt az oktatáshoz szükséges szakmai tudás elmélyítését, másrészt az oktatásmódszertani kérdéseket, amik segítik a szakképzésben résztvevő diákok számára történő ismeretátadást. A szakmai tartalomban az elemi adattípusoktól, vezérlési szerkezetektől indulva tekinti át a Python nyelv segítségével végzett programozást. Az alapok után az összetett adatszerkezetek, egymásba ágyazott vezérlési szerkezetek, az aritmetikai, relációs és logikai operátorok és kifejezések, a kifejezések kiértékelésének szabályai kerülnek sorra. Megismerhetik a hallgatók a függvények fogalmát, célját és jellemzőit, különös tekintettel a Python más általános programozási nyelvektől eltérő jellegzetességeire. Majd a fájlkezelés, hiba- és kivételkezelés következik. A tanfolyam alatt megismerkednek az osztályok, modulok kezelésével, azok sajátosságaival. A képzés a szakmai tartalom mellett különösen nagy hangsúlyt helyez az oktatásmódszertani kérdésekre. A képzés bemutatja, hogy az egyes témaköröket milyen gyakorlati példák segítségével lehet a szakképzésben tanulóknak megtanítani, mik azok a pontok, amelyek a diákok előképzettsége, életkori sajátosságai mellett különös figyelmet igényelnek.

A továbbképzés főbb tematikai egységei

 • Bevezetés a Python programozásba
 • A Python programozási nyelv alapjai
 • Modulok, objektumok, fájlkezelés Pythonban

A záró ellenőrzés módja

Egy kb. 60 perc megoldási idejű, összetett programot kell elkészíteni, melyben a tanult adat- és vezérlési szerkezetek, objektumok, modulok, valamint fájlkezelés szerepel. A képzés sikeres elvégzésének feltétele a záró ellenőrzésen minimum 81%-os teljesítmény elérése, valamint a hiányzás mértéke nem haladhatja meg a 20 %-ot.


Programozás – Java programozási alapismeretek

A továbbképzés célja a résztvevők felkészítése az Informatika és távközlés ágazat Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakma, Asztali alkalmazások fejlesztése modul Java nyelvi megvalósításának alapozó oktatására. A képzés keretében a képzésen résztvevők elsajátíthatják a Java programozás alapjait, Java-ban történő programozás oktatásának módszertanát. A képzés a szoftverfejlesztés alapjaitól indul (az OOP-t valamit a grafikus Java alkalmazások készítését már nem tartalmazza). A képzésen a következők témák jelennek meg: az egyes IDE-k képzésben történő felhasználhatósága, a változók kategorizálása, a primitív változókkal végezhető műveletek, valamint a rájuk vonatkozó szabályok, a vezérlési szerkezetek, a konzol, mint IO eszköz használata, a tömbökkel és a Stringekkel végezhető műveletek, a nyelv adott változóinak sajátosságai, a metódusok szerepe Java nyelvben, kivételkezelési alapok, állományműveletek, a Java három legfontosabb projectkezelő eszközének összehasonlítása, a JavaDoc. A képzés során a Clean Code elvek átadására is törekszünk, a bemutatott gyakorlati példáknál betartjuk a legfontosabb követelményeit. A képzés a szakmai tartalom mellett különösen nagy hangsúlyt fektet az oktatásmódszertani kérdésekre. A képzés bemutatja, hogy az egyes témaköröket milyen gyakorlati példák segítségével lehet a szakképzésben tanulóknak megtanítani, mik azok a pontok, amelyek a diákok előképzettsége, életkori sajátosságai mellett különös figyelmet igényelnek.

A továbbképzés főbb tematikai egységei

 • Bevezetés a Java alapjaiba
 • A CC (Tiszta kód alapelvek) Vezérlési szerkezetek Java-ban. További adatszerkezetek.
 • Kivételkezelés és file-művelete a RandomAccessFile (RAF)osztállyal
 • Metódusok
 • Munkamenet Java-ban az eddigi ismeretek alapjánBevezetés a Python programozásba

A záró ellenőrzés módja

Egy kb. 60 perc megoldási idejű, összetett programot kell elkészíteni, melyben a tanult adat- és vezérlési szerkezetek, metódus készítés, valamint fájlkezelés szerepel. A képzés sikeres elvégzésének feltétele a záró ellenőrzésen minimum 81%-os teljesítmény elérése, valamint a hiányzás mértéke nem haladhatja meg a 20 %-ot.


A hálózati biztonság kialakítása

A képzés célja, hogy az informatika és távközlés ágazat Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető szakképzés programtantervében szereplő Hálózatok II. tantárgy biztonsági témaköreinek oktatására készítse fel a résztvevőket. A képzés végére a résztvevők megismerik a hálózattámadási módokat, a védekezés lépéseit, a modern hálózatok biztonsági fenyegetettségeit, a hálózati eszközök biztonságosabbá tételét, az Authentication, Authorization, and Accounting (AAA)-t, a tűzfal technológiák implementálását, az ASA tűzfaleszközök használatát, a behatolás-megelőzés (Intrusion Prevention) megvalósítását, a helyi hálózat (LAN) biztonságosabbá tételét, a titkosírási rendszereket (kriptográfia), a virtuális magánhálózatok (VPN) megvalósítását, és a biztonságos hálózat menedzselését. Megismerkednek a Cisco Hálózati Akadémia tudásátadást megkönnyítő részletesen kidolgozott elektronikus tananyagának tartalmával, kezelésének módjával, és a tanítást segítő módszertanokkal. A képzés a szakmai tartalom mellett különösen nagy hangsúlyt fektet az oktatásmódszertani kérdésekre. A képzés bemutatja, hogy az egyes témaköröket milyen gyakorlati példák segítségével lehet a szakképzésben tanulóknak megtanítani, mik azok a pontok, amelyek a diákok előképzettsége, életkori sajátosságai mellett különös figyelmet igényelnek.

A továbbképzés főbb tematikai egységei

 • A hálózat fenyegetettsége és annak csökkentése
 • A tűzfaltechnológiák és alkalmazásuk, behatolás detektálás
 • Titkosítási rendszerek és a VPN
 • A hálózat biztonságának monitorozása, tesztelése, menedzselése

A záró ellenőrzés módja

A záró ellenőrzésre a továbbképzés utolsó képzési napján kerül sor. Elméleti online záró teszt: 50-60 darab egyszeres és többszörös választási lehetőséget tartalmazó tesztkérdés. Gyakorlati záróvizsga: összetett gyakorlati készségeket ellenőrző gyakorlati feladat. Az elvárt teljesítési szint: A hallgató képes legyen összeállítani több komponensből álló, biztonságos hálózatot, tudja csatlakoztatni, konfigurálni az összetevőit, képes legyen a tesztelésre, alapvető hibák diagnosztizálására és elhárítására. A képzés sikeres elvégzésének feltétele a záró ellenőrzésen minimum 81%-os teljesítmény elérése, valamint a hiányzás mértéke nem haladhatja meg a 20 %-ot.